ابزار دقیق،اتوماسیون صنعتی،تجهیزات آزمایشگاهی

شرکتکاتیصنعتخزرباتکیهبردانشوتجربهفنیکارشناسانآموزشدیده،تواناییارائهکلیهخدماتوتجهیزاتبرق،ابزار دقیق،تجهیزاتپرتابل،آزمایشگاهیوموادواندازهگیریدرصنایعمختلفازجملهنفت،گاز،پتروشیمی،نیروگاهی،خودرو،آبوفاضلاب،چوبوکاغذ، سیمان،معدنی،غذایی،بستهبندی،کاشی،آرد،آرایشیبهداشتی،دارویی،حملونقل،لاستیک،شیشه،و ... رادارامیباشد. همچنیناینشرکتبهعنواننماینده انحصاریشرکتهایصاحبناماروپاییجهتتامینتجهیزاتوقطعاتفعالیتمستمرداردکهبهصورتخلاصهبهشرحذیلمیباشند: انواع دستگاه های پرتابل ، ترنسمیتر،دیتالاگر و مولتی فانکشن به شرح ذیل: 1-انواع دستگاه های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید
اسفند 96
1 پست
بهمن 96
3 پست
شهریور 96
4 پست